Välj en sida

Wayfinding Falkenberg

UPPDRAG

Falkenbergs kommun önskade att ta ett helhetsgrepp kring utomhus-skyltning i centrum, med syftet att uppnå en mer enhetlig skyltning, där både boende och besökare upplever att det blir lättare att hitta till olika målpunkter.

I centrala Falkenberg förekom utomhus-skyltning i en mängd olika utföranden. Ansvar för utformning av nya skyltar låg på flera olika kommunala förvaltningar, vilket gav spretigt resultat mot invånare och besökare.

LÖSNING

Tillsammans med projektledare sammansattes en intern arbetsgrupp. Arbetet avgränsades till att enbart omfatta skyltar som ägs och förvaltas av kommunen, på allmän platsmark. Samtliga förvaltningars skylt-produktion undersöktes och befintliga skyltar inventerades. Organisationstillhörighet, ansvar och finansiering av nya skyltar undersöktes. 

Ett skyltprogram för värdskapsskyltning togs fram med olika koncept för olika situationer. Designutveckling av skyltkonstruktion gjordes innehållande material, montering, färg och finish. Dessutom definierades grafiskt utseende med informationslayout, typografi samt piktogram.

RESULTAT

Ett av tekniska nämnden beslutat skyltprogram för centrum som ger en visuellt sammanhållen vägledning och information till invånare och besökare samt stärker Falkenbergs identitet.

Projektet fungerar som konkret exempel på hur det breda arbetet med att fysiskt manifestera Falkenbergs platsvarumärke kan organiseras, och vad det kan resultera i.

På längre sikt förväntas detta program bli en modell för motsvarande program för skyltningen i hela kommunen.